Restaurants At Shabazi, Tel Aviv

No results:

Street: Shabazi Any Food Type Kosher and Not Kosher Area: Tel Aviv- Jaffa City: Tel Aviv
Removing filters
Shabazi
Tel Aviv- Jaffa
Tel Aviv